TELERAU AC AMODAU CANOLFAN FELIN FACH

1. DIFFINIADAU

Yng nghyd-destun y telerau ac amodau hyn, bydd gan y geiriau canlynol yr ystyron canlynol:
Ystyr Canolfan Felin Fach yw Canolfan Felin Fach, Cwmni cyfyngedig drwy warant Rhif Cofrestredig 3280924 Rhif Elusen Gofrestredig 1060770, sydd â’i swyddfa gofrestredig yn Mount Pleasant, Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd LL53 5DE

ystyr “y Wefan” yw unrhyw wefan o dan berchnogaeth neu reolaeth Canolfan Felin Fach y crëwyd dolen ohoni i’r telerau ac amodau hyn;

ystyr “y Deunydd” yw’r holl wybodaeth, data, testun, graffeg, dolenni neu god cyfrifiadurol a gyhoeddir ar, sydd wedi’i gynnwys neu sydd ar gael ar y Wefan;

ystyr “Defnyddiwr” yw’r unigolyn, cwmni, cwmni neu sefydliad sy’n defnyddio’r wefan hon neu wneud Gorchymyn;

2. TELERAU AC AMODAU CYMWYSADWY

Mae’r Wefan yn eiddo i Ganolfan Felin Fach ac mae unrhyw ddefnydd a wneir o’r wefan hon (gan gynnwys cofrestriadau a rhoddion a wneir drwy’r Wefan), yn ddarostyngedig i’r telerau ac amodau hyn.

Gall Canolfan Felin Fach , yn ôl ei disgresiwn llwyr, addasu neu ddiwygio’r telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg drwy ddiweddaru testun y dudalen hon.

3. DEFNYDDIO’R WEFAN

Mae gan unrhyw un hawl i weld unrhyw rannau o’r Wefan nad ydynt yn cael eu diogelu gan gyfrinair ac i’w defnyddio at eu dibenion eu hunain yr wybodaeth sydd ynddo, ar yr amod:

3.1 fe’i defnyddir at ddibenion gwybodaeth yn unig, at ddibenion atgynhyrchu at ddefnydd personol yn unig ac nid i’w atgynhyrchu ar unrhyw wefan arall neu er budd masnachol.

3.2 hysbysir a chymeradwyir unrhyw ddolenni a grëir i’r Wefan gan Ganolfan Felin Fach cyn iddynt gael eu creu.

3.3 ni chaiff unrhyw ran o’r Wefan ei chopïo, ei storio mewn system adalw, na’i throsglwyddo ar unrhyw ffurf neu drwy unrhyw fodd i unrhyw drydydd parti heb ganiatâd ysgrifenedig Canolfan Felin Fach oni nodir yn wahanol.

4. HAWLFRAINT A MARCIAU MASNACH

4.1 Mae hawlfraint yn y Deunydd yn eiddo i Ganolfan Felin Fach neu ei chyflenwyr cynnwys. Gwaherddir defnyddio’r Deunydd heb awdurdod gan gynnwys atgynhyrchu, storio, addasu, dosbarthu neu enw da heb ganiatâd ysgrifenedig canolfan Felin Fach ymlaen llaw neu, lle bo’n berthnasol, y perchennog(au) hawlfraint perthnasol.

4.2 Enwau a logos Canolfan Felin Fach a’r holl enwau cynnyrch a gwasanaethau cysylltiedig, marciau a sloganau yw enwau masnach, marciau gwasanaeth neu farciau masnach Canolfan Felin Fach ac ni ellir eu defnyddio heb ganiatâd ymlaen llaw gan Ganolfan Felin Fach.

4.3 Mae’r holl waith yn natur cronfeydd data yn denu hawliau cronfa ddata.

5. YMWADIAD

T

Bwriad y wefan yw darparu gwybodaeth gyffredinol yn unig. Dylai defnyddwyr ofyn am gyngor proffesiynol priodol cyn cymryd neu ymatal rhag cymryd unrhyw gamau gan ddibynnu ar unrhyw wybodaeth a gynhwysir yn y wefan hon. I’r graddau y caniateir hynny yn ôl y gyfraith, nid yw Canolfan Felin Fach yn derbyn unrhyw atebolrwydd i unrhyw berson sy’n ymwneud â defnyddio unrhyw wybodaeth o’r fath.

Er bod Canolfan Felin Fach wedi cymryd pob rhagofal wrth lunio’r safle hwn, ni ellir dal ef nac unrhyw gyfranwyr i’r safle yn gyfrifol am unrhyw gamau (neu ddiffyg gweithredu) a gymerir gan unrhyw berson neu sefydliad lle bynnag y byddant wedi’u seilio, o ganlyniad, yn uniongyrchol neu fel arall, ar wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y wefan hon neu y ceir mynediad iddi drwy’r wefan hon.

6. CYNULLEIDFA DARGED

Bwriedir i’r Wefan gael ei defnyddio gan drigolion y DU a Gweriniaeth Iwerddon a dim ond mewn perthynas â’u gweithgareddau yn y DU a ROI. Gall fod yn beryglus cymhwyso unrhyw wybodaeth ar y Wefan i weithgareddau y tu allan i’r DU a ROI.

Nid yw Canolfan Felin Fach yn cynrychioli nac yn gwarantu bod y wybodaeth sydd ar gael drwy’r Wefan yn gywir, yn gyflawn nac yn gywir. Nid yw’r wybodaeth a ddarperir ar y Wefan hon wedi’i hysgrifennu i fodloni gofynion unigol a’ch cyfrifoldeb chi yn unig yw sicrhau ei bod yn bodloni eich anghenion cyn defnyddio’r wybodaeth mewn unrhyw ffordd at eich dibenion. Cyn gwneud unrhyw benderfyniadau yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar y Wefan, fe’ch cynghorir yn gryf i gyfeirio at ffynonellau gwybodaeth annibynnol, amgen i gadarnhau’r sail ar gyfer eich penderfyniad.

7. GWARANT AC INDEMNIAD

Mae’r Defnyddiwr yn gwarantu i Ganolfan Felin Fach na fydd yn defnyddio’r Wefan, y Deunydd nac unrhyw ran ohoni at unrhyw ddiben sy’n groes i unrhyw gyfraith neu reoliad perthnasol neu mewn modd a fydd yn torri hawlfraint, nodau masnach, marciau gwasanaeth neu hawliau eiddo deallusol eraill trydydd partïon neu’n torri preifatrwydd, cyhoeddusrwydd neu hawliau personol eraill pobl eraill neu mewn unrhyw ffordd ddifenwol, anweddus, bygythiol, difrïol neu atgas. Bydd y Defnyddiwr yn indemnio Canolfan Felin Fach, ei chyflogeion a’i hasiantau, yn ddi-niwed yn erbyn pob hawliad, atebolrwydd, colledion, iawndal a threuliau gan gynnwys, heb gyfyngiad, ffioedd cyfreithiol a chostau sy’n deillio o unrhyw hawliadau a wnaed, neu ymgyfreitha a ddygwyd, yn erbyn Canolfan Felin Fach, ei chyflogeion a’i hasiantau, o ganlyniad i’r defnydd gan Ddefnyddiwr y Wefan, y Deunydd neu unrhyw ran ohono at ba ddiben bynnag, i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.

8. CYFYNGU AR ATEBOLRWYDD

Mae Canolfan Felin Fach drwy hyn yn hawlio’r holl warantau ac amodau mewn perthynas â’r Deunydd ac unrhyw nwyddau neu wasanaethau a gyflenwir mewn perthynas â’r Wefan, boed yn ddatganedig neu’n ymhlyg neu’n statudol (gan gynnwys pob gwarant ac amod ymhlyg o ran masnachadwyedd ac addasrwydd at ddiben penodol). Ni fydd Canolfan Felin Fach yn atebol am unrhyw iawndal anuniongyrchol, cosbol, arbennig, achlysurol neu ganlyniadol o gwbl hyd yn oed os yw Canolfan Felin Fach wedi cael gwybod am y posibilrwydd o iawndal gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal am golli defnydd, data neu elw sy’n deillio o ddefnyddio neu berfformiad y Wefan neu mewn unrhyw ffordd, torri ar draws neu oedi i’r Wefan, darparu neu fethu â darparu gwasanaethau, neu am unrhyw wybodaeth, Deunydd, nwyddau a gwasanaethau a geir drwy’r Wefan neu fel arall sy’n deillio o ddefnyddio’r Wefan, boed yn seiliedig ar gontract, camwedd neu fel arall i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.

9. GWEFANNAU TRYDYDD PARTI

Mae’r Wefan yn cynnwys dolenni i wefannau a weithredir gan bartïon ar wahân i Ganolfan Felin Fach. Darperir dolenni o’r fath er hwylustod i’r Defnyddiwr yn unig. Nid yw Canolfan Felin Fach yn rheoli gwefannau o’r fath, ac nid yw’n gyfrifol am eu cynnwys. Nid yw cynnwys dolenni i wefannau o’r fath yn awgrymu unrhyw gymeradwyaeth i’r deunydd ar wefannau o’r fath nac unrhyw gysylltiad â’u gweithredwyr. Y Defnyddiwr yn unig sy’n gyfrifol am werthuso cywirdeb a chyflawnrwydd unrhyw wybodaeth a gynhwysir ar wefannau trydydd parti, a hefyd gwerth a chywirdeb unrhyw nwyddau a gwasanaethau a gynigir gan wefannau o’r fath.

10. PREIFATRWYDD A DIOGELU DATA

Gellir darllen ein Datganiad Preifatrwydd yn llawn yma.

11. FIRYSAU

Er bod Canolfan Felin Fach yn gwneud pob ymdrech resymol i eithrio firysau a meddalwedd peryglus eraill o’r wefan ni all sicrhau gwaharddiad o’r fath ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am ddifrod a achosir drwy lawrlwytho firysau a meddalwedd arall a allai fod yn beryglus. Felly, fe’ch argymhellir i gymryd pob mesur diogelu priodol cyn lawrlwytho gwybodaeth o’r Wefan.

12. TRAFODION AR-LEIN

Os hoffech siarad â rhywun am eich rhodd, cysylltwch â’n Rheolwr Canolfan neu christinefelinfach@gmail.com (o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm).

13. AMGRYPTIO

Er bod y Wefan yn defnyddio meddalwedd diogelwch amgryptio mewn ardaloedd lle derbynnir manylion talu ar-lein, ni ellir gwarantu diogelwch gwybodaeth a thaliadau a drosglwyddir drwy’r Rhyngrwyd. Bydd unrhyw golled a dynnir neu a gynhelir gan unrhyw Ddefnyddiwr sy’n trosglwyddo gwybodaeth drwy e-bost neu gysylltiadau rhyngrwyd eraill yn cael ei ysgwyddo gan Ddefnyddiwr o’r fath yn unig ac yn gyfan gwbl ac ni fydd Canolfan Felin Fach neu’r asiantau yn ysgwyddo unrhyw golled o’r fath yn gyfan gwbl neu’n rhannol.

14. FORCE MAJEURE

Ni fydd Canolfan Felin Fach yn torri ei rhwymedigaethau o hyn ymlaen nac yn atebol i’r Defnyddiwr am unrhyw golled neu ddifrod a allai gael ei ddioddef gan barti arall oherwydd unrhyw achos y tu hwnt i’w reolaeth resymol gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw weithred gan Dduw, tân, storm, llifogydd, mellt, clefyd, streic, anghydfod masnach, gweithred terfysgaeth, unrhyw weithred neu anwaith gan y llywodraeth neu gyrff rheoleiddio neu weithredwyr cyfathrebu.

15. CYFFREDINOL

15.1 Os bydd unrhyw ddarpariaethau yn y telerau ac amodau hyn yn annilys neu’n anorfodadwy, ni effeithir ar ddilysrwydd neu orfodadwyedd y darpariaethau sy’n weddill.

15.2 Mae’r telerau ac amodau hyn yn gyfystyr â’r cytundeb cyfan rhwng Canolfan Felin Fach a’r Defnyddiwr ac yn uwchchfygu pob gohebiaeth a chynnig arall (blaenorol neu gyfoes), boed yn electronig neu’n ysgrifenedig, rhwng y Defnyddiwr a Chanolfan Felin Fach.

15.3 Ni ystyrir bod unrhyw fethiant gan Ganolfan Felin Fach i arfer neu orfodi unrhyw un o’i hawliau o dan y telerau ac amodau hyn yn hepgor unrhyw hawliau o’r fath nac yn gweithredu er mwyn gwahardd yr ymarfer neu’r gorfodaeth ddilynol neu unrhyw hawliau o’r fath.

16. AWDURDODAETH

Bydd y telerau ac amodau a’r defnydd a wneir gan Ddefnyddiwr y Wefan yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr a bydd y partïon hyn yn cyflwyno i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr ym mhob anghydfod sy’n deillio o’r Wefan neu sy’n ymwneud â hi a/neu unrhyw drafodion a wneir ar y Wefan, neu’r telerau ac amodau hyn.

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad