Nod Canolfan Felin Fach yw sicrhau bod pob person a grwp sy’n defnyddio ein gwasanaethau yn derbyn gwasanaeth teg a chyson, a bod y Ganolfan mor groesawgar â phosibl i’n holl Fuddiolwyr. Mae’r staff a’r gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’i gilydd fel tîm i gyflawni’r nod hwn.

Gwneir pob ymdrech i greu a chynnal awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a hamddenol bob amser sy’n holl bwysig os yw pobl am deimlo’n ddiogel ac yn gyffyrddus wrth ddefnyddio’r gwasanaethau a’r gweithgareddau sydd ar gael.

Credwn fod
gan bawb
yr hawl i…

 • gael eu trin â pharch, cwrteisi ac urddas bob amser
 • gael rhywun i wrando arnynt heb gael eu barnu
 • gael eu cefnogi yn eu dewisiadau
 • gymryd rhan mewn trafodaethau ynghylch datblygu’r Ganolfan a’i gwasanaeth
 • wneud cwynion neu awgrymiadau

Rydym yn credu
mewn hybu
iechyd meddwl
cadarnhaol trwy…

 • ddarparu gwasanaeth a gweithgareddau sy’n diwallu anghenion ein defnyddwyr
 • annog, cefnogi a galluogi unigolion i fynegi eu barn a’u cynigion, a chymryd rhan mewn cynllunio gweithgareddau a datblygiadau
 • darparu’r wybodaeth berthnasol a fydd yn galluogi’r unigolyn i wneud ei ddewisiadau ei hun
 • cynnig cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau hyfforddi a datblygu personol i alluogi’r unigolyn i ehangu ei sgiliau a gwella ei allu
 • darparu hyfforddiant, goruchwyliaeth a chefnogaeth i staff a gwirfoddolwyr y Ganolfan sy’n eu galluogi i weithio gyda’i gilydd er budd defnyddwyr gwasanaeth a’r Ganolfan gyfan
 • rhwydweithio â grwpiau, gwasanaethau ac asiantaethau gwirfoddol a statudol eraill fel y gallwn gynnig y safon orau bosibl o wasanaeth er budd unigolion sydd angen cefnogaeth
 • hyrwyddo cyfranogiad cymunedol trwy gynnig cyfleoedd i wirfoddoli
 • anelu at leihau stigma trwy hysbysu’r cyhoedd trwy ymgyrchoedd rhannu gwybodaeth ac ati.

‘Da ni yma i chi.

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad