Byddwn yn gweithio gyda phob unigolyn yn ol eu hangen, ac ar eu lefel a chyflymder eu hunain – gan ddarparu cefnogaeth o fewn y 5 Cam at Les

Gallwn helpu gyda gwybodaeth a chefnogaeth ar bron unrhyw beth sy’n achosi pryder, neu all arwain at argyfwng emosiynol a meddyliol, anawsterau ariannol (Budd-daliadau, dyled ac ati), Dibyniaeth ar Alcohol neu Gyffuriau, cartrefu / digartrefedd, iechyd a lles cyffredinol, lleihau unigrwydd /arwahanrwydd cymdeithasol, chwilio am waith, cam-drin domestig, problemau perthynas, profedigaeth, ac ati.

KALEIDOSCOPE

Mae Kaleidoscope yn rhedeg prosiectau defnyddio sylweddau ledled Cymru ac yn cefnogi dros 10,000 o bobl y flwyddyn. Gallwn eich helpu i gyflawni eich nodau, rheoli’r defnydd o gyffuriau ac alcohol, cynnal adferiad, a dod o hyd i waith a thai.

www.kaleidoscope68.org

GWASANAETH CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU

Mae ein Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau yn darparu cymorth cyfrinachol, anfeirniadol, proffesiynol a hygyrch sy’n ceisio lleihau’r niwed a achosir gan gyffuriau ac alcohol i unigolion, teuluoedd a’r gymuned leol. Mae ein timau aml-asiantaeth o weithwyr proffesiynol medrus yn gweithio’n uniongyrchol gyda defnyddwyr gwasanaeth a, lle y bo’n briodol, eu gofalwr, gan ddarparu mynediad i’r gwasanaethau mwyaf priodol i ddiwallu eu hanghenion ac adlewyrchu eu dewisiadau, yn seiliedig ar yr hyn sy’n bwysig iddynt. Gan weithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o wahanol sefydliadau, gallwn helpu i fynd i’r afael ag anawsterau gyda phryderon tai, lles ac ariannol yn ogystal â helpu defnyddwyr gwasanaeth i gael mynediad at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyfleoedd addysgol.

www.bcuhb.nhs.wales

SWYDDOGION CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU

Gallwch drafod unrhyw bryderon sydd gennych, gofyn am gyngor ar faterion sydd bwysicaf i chi neu ddysgu mwy am waith eich Tîm Cymdogaeth Diogelach lleol.

www.northwales.police.uk

GORWEL

Mae gan Gorwel gynlluniau ar gyfer cefnogi unigolion a theuluoedd sy’n gwynebu digartrafedd yng Ngwynedd.

www.grwpcynefin.org

GYRFA CYMRU

Yn Gyrfa Cymru gallwn eich helpu i gynllunio eich gyrfa, paratoi i gael swydd, a dod o hyd i’r prentisiaethau, y cyrsiau a’r hyfforddiant cywir a gwneud cais amdanynt.

www.careerswales.gov.wales

ADDYSG OEDOLION CYMRU

Mae Addysg Oedolion Cymru, yn fudiad addysg oedolion gwirfoddol annibynnol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau, a darparu dysgu o ansawdd uchel drwy ddull cydweithredol ledled Cymru. Rydym yn darparu mynediad i addysg o ddysgu Lefel Cyn-mynediad i gymwysterau Lefel Pedwar.

www.adultlearning.wales

COLEG MEIRION DWYFOR

Nod y grŵp yw cefnogi economi Gogledd Cymru drwy roi’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen ar bobl leol i sicrhau cystadleurwydd a llwyddiant y rhanbarth. Mae ystod eang o gyrsiau’r Grŵp, profiadau dysgu o ansawdd uchel, cyfleusterau o’r radd flaenaf a staff talentog i gyd yn cyfrannu at gyflawni’r nodau hyn.

www.gllm.ac.uk

TÎM IECHYD MEDDWL CYMUNEDOL

Gall problemau iechyd meddwl effeithio unrhyw un ar unrhyw amser.  Mae ein timau iechyd meddwl cymunedol yn cynnig help a gwasanaeth i gefnogi pobl a phroblemau iechyd meddwl a’u gofalwyr.

www.gwynedd.llyw.cymru

GRŴP AA

Nod y grŵp yw cefnogi economi Gogledd Cymru drwy roi cymrodoriaeth i bobl leol sy’n rhannu eu profiad, eu cryfder a’u gobaith â’i gilydd y gallant ddatrys eu problem gyffredin a helpu eraill i wella o alcoholiaeth.

www.northwalesrc.org

WOODYS LODGE

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ohonom. Cyfeirio, cefnogi a mentora cyn-filwyr, swyddogion y gwasanaethau brys a milwyr wrth gefn mewn amgylchedd diogel, tawel ac anffurfiol.

www.woodyslodge.org

CHECKPOINT CYMRU

Yn seiliedig ar y rhagdybiaeth o warediadau y tu allan i’r llys a’n hegwyddorion rheoli troseddwyr, nod Checkpoint Cymru yw darparu dewis amgen credadwy yn lle erlyn, drwy nodi a chefnogi anghenion perthnasol a’r ‘llwybrau critigol’ y tu allan i droseddu, a’r canlyniad yw bod troseddwyr sy’n oedolion isel a chanolig yn cael eu dargyfeirio i ffwrdd o’r System Cyfiawnder Troseddol, tra hefyd yn mynd i’r afael ag achosion sylfaenol eu hymddygiad troseddol.

www.northwales-pcc.gov.uk

GRŴP ADFERIAD

Grŵp sydd wedi’i sefydlu ers 4 blynedd, gyda’r nod o gefnogi unigolion sy’n gwella o amrywiaeth o faterion. Mae’r grŵp yn croesawu merched rhwng 11-12 oed, a grŵp cymysg o 12-1. Awyrgylch cynnes a chyfeillgar gyda phaned a bisged. Cysylltwch â Chanolfan Felin Fach am ragor o wybodaeth.

Os hoffech wybod mwy am ein gwasanaethau, byddem yn falch iawn o glywed gennych…

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad