GWERTHOEDD AC EGWYDDORION

COD YMARFER

Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol fel y diffinnir gan Cyngor Gofal Cymru yn rhestr o ddatganiadau sy’n disgrifio’r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol sy’n ofynnol gan weithwyr gofal cymdeithasol wrth iddynt fynd o gwmpas eu gwaith o ddydd i ddydd. Y bwriad yw cadarnhau’r safonau sy’n ofynnol mewn gofal cymdeithasol a sicrhau bod gweithwyr yn gwybod pa safonau ymddygiad y mae cyflogwyr, cydweithwyr, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a’r cyhoedd yn ei ddisgwyl ganddynt.

Bwriedir i’r Cod adlewyrchu ymarfer da presennol a disgwylir y bydd gweithwyr a chyflogwyr yn cydnabod y safonau y mae nhw eisoes yn cyrchu atynt. Bydd Canolfan Felin Fach yn hyrwyddo’r safonau hyn trwy wneud yn siwr bod yr holl staff yn deall ac yn cydymffurfio â’r gofynion.

Mae gweithwyr Canolfan Felin Fach yn gyfrifol am sicrhau nad yw eu hymddygiad yn syrthio islaw’r safonau a nodir yn y Cod hwn ac nad yw unrhyw weithred neu anwaith ar eu rhan yn niweidio iechyd a lles ein defnyddwyr gwasanaeth.

GDPR – HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn ymwneud â’ch Data Personol ac yn disgrifio sut rydym yn casglu ac yn defnyddio Data Personol amdanoch chi. Fe’i drafftiwyd yn unol â’r Gyfraith Diogelu Data.
Mae’n bwysig eich bod yn darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, ynghyd ag unrhyw hysbysiad preifatrwydd arall y gallwn ei ddarparu ar adegau penodol pan fyddwn yn casglu neu’n prosesu Data Personol amdanoch, fel eich bod yn ymwybodol o sut a pham rydym yn defnyddio gwybodaeth o’r fath.

Byddwn yn cydymffurfio â’r Gyfraith Diogelu Data sy’n nodi bod yn rhaid i’r Data Personol sydd gennym amdanoch fod yn:

Y mathau o Ddata Personol sydd gennym amdanoch chi

Efallai y byddwn yn casglu, storio, defnyddio a phrosesu’r Data Personol neu’r categorïau data personol canlynol amdanoch chi yn cynnwys manylion fel:

Cesglir Data Personol yn y ffyrdd canlynol:

Sut y byddwn yn defnyddio Data Personol amdanoch chi

Rydym yn cadw eich manylion personol ar gyfer ein cofnodion ein hunain yn unig.

Ni fyddwn yn rhannu eich manylion personol ag unrhyw Drydydd Parti arall heb ofyn am eich caniatâd ymlaen llaw – oni bai bod gennym reswm dilys dros wneud hynny (yn ôl hyn rydym yn golygu y gall fod adegau pan fydd angen i ni wneud atgyfeiriad ar eich rhan i asiantaethau Iechyd neu Les eraill er mwyn hyrwyddo ein gwasanaethau cymorth a gwybodaeth i chi er eich diogelwch eich hun neu ddiogelwch eraill lle bo hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith).

Diogelwch Data a Thorri Data

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich Data Personol rhag cael ei golli, ei ddefnyddio neu ei gyrchu’n ddamweiniol mewn ffordd anawdurdodedig, ei newid neu ei ddatgelu. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu ar fynediad i’ch Data Personol i’r gweithwyr hynny a thrydydd partïon eraill y mae angen iddynt wybod. Byddant ond yn prosesu eich Data Personol ar ein cyfarwyddiadau, ac maent yn ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd.

Dileu Data Personol

Bydd Data Personol yn cael ei dynnu o’n system os yw wedi’i ddisodli gan wybodaeth berthnasol neu gyfredol arall, os yw’n hen, yn amherthnasol neu os nad oes angen mwyach.

Bydd unrhyw ddileu Data Personol yn ddarostyngedig i egwyddorion Cyfraith Diogelu Data, cydymffurfio â’r Sail Gyfreithlon ar gyfer prosesu yn ogystal â hawliau a rhwymedigaethau statudol eraill.

Eich Hawliau mewn Perthynas â’ch Data Personol

O dan y Gyfraith Diogelu Data mae gennych yr hawl i:

Os ydych am adolygu, gwirio, cywiro, gofyn am ddileu, gwrthwynebu ei brosesu, neu ofyn i ni drosglwyddo copi o’ch Data Personol i barti arall, cysylltwch â Rheolwr y Ganolfan yn ysgrifenedig.

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad