Nod Canolfan Felin Fach yw sicrhau bod pob person a grwp sy’n defnyddio ein gwasanaethau yn derbyn gwasanaeth teg a chyson, a bod y Ganolfan mor groesawgar â phosibl i’n holl Fuddiolwyr. Mae’r staff a’r gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’i gilydd fel tîm i gyflawni’r nod hwn. Mae yna bob amser am sgwrs a phaned – ‘Da ni yma i chi.

SAMMY LLOYD
Cysylltydd MI FEDRAF a Rheolwr


Wedi bod gyda’r Ganolfan ers dros ddeng mlynedd. Daw pob atgyfeiriad at Sami a fydd yn asesu anghenion pob Cleient ac yn darparu gwybodaeth, mynediad a dolenni i amrywiaeth eang o wasanaethau.

MEINIR EVANS
CEO


Mae gan Meinir flynyddoedd lawer o brofiad o ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl Trydydd Sector, ac yn fwy diweddar bu’n allweddol wrth ddatblygu menter ICAN BIPBC.

SHARON JONES
Gweithiwr Cefnogi


Mae ein Gweithwyr Cefnogi yma i helpu gydag unrhyw beth sy’n eich poeni.

DEBBIE HUGHES
Gweithiwr Cefnogi


Mae ein Gweithwyr Cefnogi yma i helpu gydag unrhyw beth sy’n eich poeni.

SANDRA JONES
Derbynnydd


Gall helpu gyda gwybodaeth, archebu ystafelloedd ac ati.

CEIRA OWENS
Gweithiwr Cefnogi


Mae ein Gweithwyr Cefnogi yma i helpu gydag unrhyw beth sy’n eich poeni.

Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un ohonom, ‘da ni yma i chi.

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad