Ein Pwrpas, Amcanion a Dyheadau.

Rydym eisiau I bobl deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn rhan o’u cymuned leol, felly rydym yn annog a hyrwyddo Iechyd Meddwl a Lles drwy gynnig y modd iddynt ymgysylltu ag eraill a’u helpu I fyw bywyd mor annibynol, iach a chyflawn a phosibl. Rydym wedi ymrwymo I helpu pobl gyflawni a chynnal eu lefel gorau bosibo Les, a byddwn yn gweithio yn agos gyda gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol eraill I greu, danfon a chynnal gweithgareddau a chefnogaeth.

YR YSTAFELLOEDD


Rydym eisiau trawsnewid y darpariaeth gwasanaeth yn lleol drwy roi y gymuned wrth wraidd gwasanaethau ein hardal, a byddwn yn hwyluso hynny drwy…

  • Darparu cefnogaeth emosiynol a chwmniaeth hawdd ei gyrraedd ato I’r rhai sy’n cael amser anodd – rydym eisiau dull mwy cysylltiedig
  • Cynnig cymorth ymarferol I’r rhai sy’n dioddef tlodi bwyd neu danwydd
  • Helpu’r rhai sy’n fregus neu wedi eu hynysu’n gymdeithasol I gael hyd I ffordd o wella ansawdd eu bywyd a datblygu’r sgiliau eu hangen I wella a chynnal ei hiechyd a lles
  • Annog mwy o gyfranogiad cymunedol drwy wirfoddoli
  • Darparu lleoliad ble gall ein Partneriaid presennol a Newydd ddod at eu gilydd ar gyfer darparu amrediad o weithgareddau a gwasanaethau o gwmpas Iechyd Meddwl a Lles

Helpu pobl i gyflawni a chynnal eu lefel orau o les.

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad