Ceira Owens - Felin Fach

Paratoi at y Gaeaf

Llyfryn – https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Dogfennau-trigolion/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol—dogfennau/Paratoi-at-y-Gaeaf-1.pdf


Warning: Use of undefined constant is_single - assumed 'is_single' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/canolfanfelinfach.com/public_html/wp-content/themes/ff-theme/index.php on line 51

Diwedd 2023 & Rhifau Cyswllt

Diolch yn fawr i chi gyd am eich cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn. Mi gobeithiwn eich weld yn 2024. Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda!

Rhifau Cyswllt:

CFF – 01758701611

C.A.L.L MH Helpline – 0800132737 or Text phone 81066

DPJ- 0800 587 4262

Alltwen Duty- 03000 852407

Galw Gwynedd – 01766 771000

Mental Health – 111 +2

Mehefin- Awst Blog

Helo i gyd!

Ers ein blog ym mis Mai, mae hi wedi bod yn Haf diflas heb y tywydd gorau a dweud y lleiaf. Ond rydym wedi parhau’n gadarnhaol gyda rhai llwyddiannau a datblygiadau gwych.

Mae Anita wedi graddio gyda gradd gyntaf mewn gradd agored. Felly, fe ddefnyddion ni hwn fel esgus gwych i gael parti ac i ddathlu gyda ffrindiau! Cawsom bwffe, a lluniau wedi eu tynnu gyda Bedwyr @ Dewi Wyn Photography, a chael cwrdd â thiwtor Anita – Kate Shelley. Dywed Anita ‘Diolch i Bawb!’. Mae Anita bellach wedi dechrau cwrs iaith mewn Almaeneg! ‘Gut Gemacht’

Derbyniasom grant o £1600 i’n helpu gyda’n hawydd i greu pantri bwyd. Hoffem ddiolch i Jo Scott, unwaith eto am ei hanogaeth a’i chefnogaeth. Gobeithiwn ddod â phantri bwyd gyda chi sy’n darparu 12 eitem am gost o £3.50. Mae ein harolwg, a gyflwynwyd gennym i’r cyhoedd, wedi dangos angen am hyn.

Ar ddiwedd mis Mai, dechreuon ni blannu llysiau a ffrwythau, ac yn y mis diwethaf yma, mae Alun, Tania, Debbie & Sharon i gyd wedi bod yn brysur yn eu cynaeafu (a’u bwyta)! Cawsom domatos, riwbob, tatws a ffa rhedwr!

Mae Alun, ein gweithiwr cynnal a chadw gwych, wedi bod yn hynod brysur yn paentio ac addurno. Ac wrth adnewyddu un o’n hystafelloedd wedi darganfod rhai caeadau ffenestri oedd wedi eu selio â phaent, ac mae bellach wedi eu hadfer i’w llawn ogoniant ac wedi prynu ychydig o hanes yn ôl i’r adeilad!

Cafwyd presenoldeb gwych gyda’n Arwerthiant Pen Bwrdd a chafwyd llawer o hwyl!

Rydym wedi cael hyfforddiant diogelwch tân ac mae gennym farsialiaid tân dynodedig newydd ac wedi uwchraddio’r adeilad gyda chaeadau drysau tân i sicrhau diogelwch!

Rydym wedi ail-agor y gegin ac yn cynllunio ar gyfer sesiynau coginio a nawr yn paratoi cinio bob dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau. Cawsom y newyddion gwychaf hefyd – rydym wedi cael Sgôr Hylendid Bwyd 5* ar ein drws! Diolch i chi, Sharon, am eich holl waith caled ac ymroddiad gyda’r gwaith papur a pharatoi’r gegin!

Mynychodd Ceira & Sharon yr Eisteddfod ym Moduan a chael stondin ym Mhabell Betsi Cadwaladr! Fe wnaethon nhw fwynhau eu hamser yno yn fawr ac maen nhw’n ddiolchgar i bawb y maen nhw wedi cyfarfod yno.

Cawsom sesiwn Gwneud Torch y Gwanwyn gyda Mandy o Dudweiliog!

Mae Carol, ein gwirfoddolwr hirdymor wedi dychwelyd! Rydym yn hapus iawn i’w chael hi yn ôl yma!

Fel staff, mae gennym ni lifrau dewisol nawr gyda’n logo arnyn nhw!

Rydym wedi parhau i ddosbarthu cynhyrchion hylendid benywaidd i’r gymuned am ddim.

Diolch am ddarllen!

Blog Ionawr – Mai

Helo Pawb!

I helpu sefyllfaoedd gyda'r Argyfwng Costau Byw, dosbarthwyd pecynnau Cynnes y Gaeaf allan i'r gymuned i'r rhai mewn anghenion. Yn bennaf, daeth gofalwyr i mewn i'w casglu i'w rhoi i'r bobl y maent yn eu cefnogi. Roedd pecynnau cynnes y gaeaf yn cynnwys cynhesach gwddf, blanced, het a fflasg thermos. Darparwyd y rhain gan Ganolfan Felin Fach a daeth yr eitemau o siopau lleol, tra darparwyd y cyllid gan Gyngor Gwynedd.

Roedd Tess Arbanska wedi bod i mewn i ymgynghori â'r grŵp Celf a Chrefft, a rhoddwyd adborth i Tess yr hoffent gymryd rhan mewn Ffeltio Gwlyb, a ddechreuodd ym mis Mawrth. Roedd hwn yn nifer llwyddiannus iawn a bleidleisiodd. Mae hi nawr yn ôl ddiwedd mis Mai hyd at fis Mehefin!

Rydym bellach yn cael ein cydnabod fel Hyb Cynnes.

Ar ôl sefydlu Canolfan Felin Fach, mae Christine Hughes bellach wedi ymddeol ddiwedd Rhagfyr 2022. Yn ei lle, mae Sami Lloyd a Meinir Evans wedi dechrau ar eu swyddi newydd fel Rheolwr a Phrif Swyddog Gweithredol Canolfan Felin Fach. Dymunwn y gorau i Christine a diolch yn fawr iawn i chi am bopeth rydych wedi’i wneud ar gyfer y Staff a’r Defnyddwyr Gwasanaeth. Gobeithio y cewch chi ymddeoliad hapus iawn, a bydd croeso cynnes i chi yma bob amser.

Mae Sandra Jones (Derbynnydd) bellach wedi dod yn Ymarferydd IACT mewn Deall a Hyrwyddo Iechyd Meddwl a Lles Cadarnhaol. Mae Sandra hefyd wedi cael gradd Rhagoriaeth mewn cymorth Profedigaeth.

Cwblhaodd Ceira Owens a Debbie Hughes (Gweithwyr Cefnogi) hyfforddiant sgiliau Ymyrraeth Hunanladdiad.

Mae Wendy, sy'n astudio i fod yn therapydd galwedigaethol, wedi bod yma ar leoliad.

Rydym wedi cael myfyrwyr yma o Goleg Meirion Dwyfor ar brofiad gwaith, a diolchwn iddynt hwy yn ogystal â Wendy am ddod i Ganolfan felin Fach.

Cawsom grant gan Jo Scott yn Sefydliad Asda – grant Buddsoddi mewn gofodau a lleoedd. Diolch Jo, am eich holl waith caled ac am bopeth rydych chi'n ei wneud yn y gymuned.

Cynhaliwyd Seminar Costau Byw gyda Chyngor Gwynedd

Rydym wedi sefydlu pantri bwyd bach yn ein man aros - felly os oes angen bagiau te, tuniau ac ati, galwch heibio, ni ofynnwyd unrhyw gwestiwn!

Cynhaliodd Wendy (Myfyriwr Therapi Galwedigaethol) grŵp Gwybodaeth Menopos llwyddiannus iawn.

Cynhaliwyd digwyddiad diwrnod o Tai Chi a gynhaliwyd gan Cymru vs Arthritis yma.

Mae gennym aelod newydd o Staff - Alun! Pwy yw ein gweithiwr cynnal a chadw erbyn hyn, ac sydd eisoes wedi bod yn gwneud rhyfeddodau yn yr ardd!

Mae Sharon (Gweithiwr Cefnogi) yn awyddus i gael y gegin ar ei thraed, ac mae wedi bod yn cynllunio prydau er mwyn i ni, gobeithio, agor ein sesiwn galw heibio! Aeth Sharon hefyd i brosiect cymunedol newydd agoriadol M-Sbarc yma ym Mhwllheli, a siarad am yr hyn rydym yn ei wneud a chael gwybod am asiantaethau eraill.

Diolch am ddarllen!

Gobeithiwn y bydd y misoedd nesaf yr un mor brysur!

 
            

CYFARFOD BLYNYDDOL 2023

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Canolfan Felin Fach
dydd Iau, 16eg o Chwefror 2023 am 2yp yng Nghanolfan Felin Fach.
Croeso cynnes i Bawb

Gweithgareddau Ionawr

Ysgrifennu ar lles

Sesiwn dan arweiniad yr awdur Chloe Heuch

Sesiwn Taster – Dydd Llun 16fed o Ionawr

Yma yn Felin Fach 11-1pm, Ffoniwch 01758 701611 i archebu lle

Bydd y sesiwn taster yn ymdrin:

Adeiladu hyder i ddod o hyd i’ch llais

Ysgrifennu siwrnal

Defnyddio profiadau bywyd fel man cychwyn

Ysgrifennu awgrymiadau

Gwahanol ffrydd o adrodd Stori

Gweithgareddau Rhagfyr

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

2il o Rhagfyr :

Torchau Nadolig gyda Mandy (Bydd rhaid ffonio i archebu lle)

6ed o Rhagfyr:

Gwersi Gwnio

7fed o Rhagfyr:

Grwp Celf a Chreft

9fed o Rhagfyr:

BINGO!

13eg o Rhagfyr:

Gwersi Gwnio

14eg o Rhagfyr:

Grwp Celf a Chreft

16eg o Rhagfyr:

Panad, Mins Pei a Canu

20fed o Rhagfyr:

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru

21ain o Rhagfyr: Bwffe I Bawb!  (Bydd rhaid ffonio i archebu lle)

Dyddiadau Cau : Byddwn ar gau o dydd Gwener y 23ain o Rhagfyr, a byddwn yn ailddechrau I agoriad arferol ar y 3ydd o Ionawr 2023.

Diolch I chi gyd am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn hon! Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ol yn 2023!

Gweithgareddau Tachwedd

Dydd Llun

Woody’s Lodge – Dydd Llun cyntaf o pob mis – 12.00pm – 2.00pm

Cyfeirio, cefnogi a mentora fetrans, gwasanaethau brys a milwyr wrth gefn mewn amgylchedd diogel, tawel ac anffurfiol.

Dydd Mawrth

Grwp Adfer Cymorth Cyd-fuddianol Pwllheli. – 11.00am – 12.00pm & 12.00pm – 1.00pm

Grŵp sydd wedi’i sefydlu ers 4 blynedd, gyda’r nod o gefnogi unigolion sy’n gwella o amrywiaeth o faterion. Mae’r grŵp yn croesawu merched rhwng 11-12, a grŵp cymysg o 12-1. Awyrgylch cynnes a chyfeillgar gyda phaned a bisged. Cysylltwch â Chanolfan Felin Fach am ragor o wybodaeth.

Dosbarth gwnio gyda Pheiriant 1.30 – 4.00

Dydd Mercher

Addysg Oedolion Cymru Grwp arlunio ac chrefft 10.00 – 3.00

Grwp Adfer Cymorth Cyd-fuddianol Pwllheli 6.00 – 8.00

Dydd Iau  

Grwp AA. 12.00 – 2.00

Mae’r AA yn gymdeithas o bobl sy’n rhannu eu profiad, cryfder a gobaith â’I gilydd y gallant ddatrys eu problem gyffredin a helpu eraill I wella o alcoholiaeth.

Prynhawn cymdeithasol ac gemau – 2.30 – 4.00

Gyrfa Cymru. 1pm – 4pm

Yn Gyrfa Cymru gallwn eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, paratoi at gael swydd, dod o hyd i ac ymgeisio am brentisiaethau, cyrsiau a’r hyfforddiant cywir.

Dydd Gwener

Grwp Celf a Chreft. – 10.30am – 3.00pm

Gweithgareddau Hydref

Dydd Llun

Woody’s Lodge – Dydd Llun cyntaf o pob mis – 12.00pm – 2.00pm

Cyfeirio, cefnogi a mentora fetrans, gwasanaethau brys a milwyr wrth gefn mewn amgylchedd diogel, tawel ac anffurfiol.

Dydd Mawrth

Grwp Adfer Cymorth Cyd-fuddianol Pwllheli. – 11.00am – 12.00pm & 12.00pm – 1.00pm

Grŵp sydd wedi’i sefydlu ers 4 blynedd, gyda’r nod o gefnogi unigolion sy’n gwella o amrywiaeth o faterion. Mae’r grŵp yn croesawu merched rhwng 11-12, a grŵp cymysg o 12-1. Awyrgylch cynnes a chyfeillgar gyda phaned a bisged. Cysylltwch â Chanolfan Felin Fach am ragor o wybodaeth.

Caffi Galar Hydref 11 a 25 3.00 – 4.00

Dosbarth gwnio gyda Pheiriant 1.30 – 4.00

Dydd Mercher

Addysg Oedolion Cymru Grwp arlunio ac chrefft 10.00 – 3.00

Grwp Adfer Cymorth Cyd-fuddianol Pwllheli 6.00 – 8.00

Dydd Iau  

Grwp AA. 12.00 – 2.00

Mae’r AA yn gymdeithas o bobl sy’n rhannu eu profiad, cryfder a gobaith â’I gilydd y gallant ddatrys eu problem gyffredin a helpu eraill I wella o alcoholiaeth.

Prynhawn cymdeithasol ac gemau – 2.30 – 4.00

Gyrfa Cymru. 1pm – 4pm

Yn Gyrfa Cymru gallwn eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, paratoi at gael swydd, dod o hyd i ac ymgeisio am brentisiaethau, cyrsiau a’r hyfforddiant cywir.

Dydd Gwener

Grwp Celf a Chreft. – 10.30am – 3.00pm

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad