GWEITHGAREDDAU AM Y FIS

Dydd Llun

Gwasanaeth Cwsmer Barclays - 9yb-5yh

Yn dilyn cau eu cangen yn ddiweddar ym Mhwllheli, bydd BARCLAYS bellach yn cynnal eu cangen yma. Yn anffodus, ni allant brosesu arian parod.

...

Sesiynau Coginio - BOOKING ONLY - 9:30-12:00yp & 12:30-3yp

Cychwyn ar y 18fed o Medi gyda Coleg Menai. Ffoniwch i archebu lle.

Banc Lloyd's Gwasanaeth Cwsmer - 9yb- 3 yp

Oherwydd cau Cangen Pwllheli, mae banciwr cymunedol yma ar y 17ed o Mehefin. Gallant eich cefnogi gydag ymholiadau cyfrif, a’ch arwain ar ffyrdd o fancio gyda nhw.

...

Gwynedd Digidol - Pob Dydd Llun 1yp - 4yp

Mae Gwynedd Digidol yn gweithio yng Ngwynedd i gefnogi dysgwyr gyda sgiliau digidol, hyder, dyfeisiau a phecynnau data ar gyfer y rhai mewn angen. Mae eu  tîm cyfeillgar o Hyrwyddwyr Digidol yn cynnal sesiynau galw heibio sgiliau digidol rheolaidd

Dydd Mawrth

Gwasanaeth Cwsmer Barclays - 9yb-5yh

Yn dilyn cau eu cangen yn ddiweddar ym Mhwllheli, bydd BARCLAYS bellach yn cynnal eu cangen yma. Yn anffodus, ni allant brosesu arian parod.

...

Grŵp Adfer Cydgymorth Dydd Pwllheli - 11yb-1yp

Grŵp sydd wedi’i sefydlu ers 4 blynedd, gyda’r nod o gefnogi unigolion sy’n gwella o amrywiaeth o faterion.

Cwrs Gwnio - 1:30-4yp

Dosbarth gwnïo, ar gyfer unigolion profiadol neu ddechreuwyr.

Brecwast a Galw Heibio - 9:30yb - 12:00pm

Cost o £1.50. Amser i cael sgwrs gyda brecwast llawn.

Tim Intigredig Awtistiaeth Gogledd Cymru -18 o Mehefin - 10yb-12yp

Mae’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn darparu cyngor a chymorth ar y cyd ag amrywiaeth o sefydliadau i helpu Unigolion Awtistig ac oedolion sy’n amau ​​eu bod yn awtistig ac sy’n dymuno cael asesiad.

Mercher

Gwasanaeth Cwsmer Barclays - 9yb-5yh

Yn dilyn cau eu cangen yn ddiweddar ym Mhwllheli, bydd BARCLAYS bellach yn cynnal eu cangen yma. Yn anffodus, ni allant brosesu arian parod.

...

Brecwast a Galw Heibio - 9:30yb - 12:00pm

Cost o £1.50. Amser i cael sgwrs gyda brecwast llawn.

Chelf a Chreft - 10yb-3yp

Ffi archebu o £10, ffoniwch i gadw lle.

Grŵp Adfer Cydgymorth Pwllheli - 6yp- 8yp

Grŵp sydd wedi’i sefydlu ers 4 blynedd, gyda’r nod o gefnogi unigolion sy’n gwella o amrywiaeth o faterion.

Dydd Iau

Massage (Apwyntiad yn unig) - 1-3yp

Massage Pen a ysgwyddau. Ffonwich i bwcio

Cefnogaeth Macmillan - - 10am-2pm

Cyfle i cleifion canser a’u teuluoedd gael sgwrs gyda DAVE ROBERTS o ganolfan Macmillan Ysbyty Gwynedd. Dydd Iau dwythaf o pob mis

...

Gwasanaeth Cwsmer Barclays - 9yb-5yh

Yn dilyn cau eu cangen yn ddiweddar ym Mhwllheli, bydd BARCLAYS bellach yn cynnal eu cangen yma. Yn anffodus, ni allant brosesu arian parod.

...

Brecwast a Galw Heibio - 9:30yb - 12:00pm

Cost o £1.50. Amser i cael sgwrs gyda brecwast llawn.

Grwp AA - 12:30yp-1:30yp

Mae’r AA yn gymdeithas o bobl sy’n rhannu eu profiad, cryfder a gobaith â’I gilydd y gallant ddatrys eu problem gyffredin a helpu eraill I wella o alcoholiaeth.

Gwener

Grwp Chelf a Chreft - 10yb - 2yp

Grŵp sy’n agored i bawb, dim angen archebu lle! Dewch i mewn, dewch â’ch crefftau eich hun, neu cymerwch olwg yn ein cwpwrdd cyflenwi celf a chael paned.

Dyma rai o’r gweithgareddau rydyn ni’n eu cynnig yma.

CELF A CHREFFT

Mae hwn yn grwp hapus a hwyliog ble gallwch wneud be fynwch, rhannu eich sgiliau neu ddysgu oddiwrth aelodau eraill (mae ganddom lawer o aelodau talentog) mewn awyrgylch ymlaciol a chyfforddus. Mae ein cwpwrdd yn llawn o bob math o stwff, a mae ganddom hyd yn oed beirianau gwnio!! Mae croeso cynnes yn eich disgwyl – dowch i ymuno hefo ni!

PRYDAU BWYD

Byddwn yn paratoi a choginio cinio iachus pob dydd am gost bychan – bydd angen ichi archebu ymlaen llaw. Os ydych yn mwynhau coginio neu eisiau dysgu sut i gynllunio a pharatoi pryd ar gostau isel, mae croeso bob amser ichi ddod I’n helpu yn y gegin.

Gallwn baratoi prydau ichi fynd adref os yr hoffwch.

Oergell Cymunedol – edrychwch i weld beth sydd ynddi.

GARDDIO

Mae ganddom ardal bach tu allan i stwna – potiau rhan fwyaf. Mae bob amser yn neis gweld blodau lliwgar tydi? Mae ganddom wely gardd yn rhan o’r ardd gymunedol yn y Ganolfan Hamdden hefyd ble gallwn dyfu llysiau a ffrwythau ar gyfer eu defnyddio yn Felin Fach.Os ydych yn mwynhau garddio, neu eisiau trio, mae croeso mawr ichi ddod I’n helpu – gall fod yn wobrwyol iawn!

MYND AM DRO

Byddwn yn crwydro Pen Llyn – lle gwell i fwynhau golygfeydd godidog a gweld y bywyd gwyllt? Dowch a’ch camera, neu eich ci hyd yn oed os y dymunwch (mae ganddom chydig o reolau er eich diogelwch chi ac eraill).

CYFRIFIADURON

Mae ganddom ystafell gyfrifiaduron sydd at ddefnydd unigolion ar gyfer gweld ebyst, chwilio am waith neu ddilyn gwaith cwrs ac ati – gallwn gynnig cymorth os oes angen. Mae defnydd o’r cyfrifiaduron am ddim o fewn ein amser agor.

CEFNOGAETH EMOSIYNOL

Fe wnawn ni wrando (yn breifat a chyfrinachol) ar beth bynnag ydych chi angen siarad amdano. Gallwn eich helpu hefo Pryder a Straen, rheoli Gwylltineb, adeiladu hyder ac ati.

Cysylltwch a ni os ydych angen siarad – da ni yma i chi.

Rhywbeth i bawb…

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad