Mehefin- Awst Blog

08/30/2023 by

Helo i gyd!

Ers ein blog ym mis Mai, mae hi wedi bod yn Haf diflas heb y tywydd gorau a dweud y lleiaf. Ond rydym wedi parhau’n gadarnhaol gyda rhai llwyddiannau a datblygiadau gwych.

Mae Anita wedi graddio gyda gradd gyntaf mewn gradd agored. Felly, fe ddefnyddion ni hwn fel esgus gwych i gael parti ac i ddathlu gyda ffrindiau! Cawsom bwffe, a lluniau wedi eu tynnu gyda Bedwyr @ Dewi Wyn Photography, a chael cwrdd â thiwtor Anita – Kate Shelley. Dywed Anita ‘Diolch i Bawb!’. Mae Anita bellach wedi dechrau cwrs iaith mewn Almaeneg! ‘Gut Gemacht’

Derbyniasom grant o £1600 i’n helpu gyda’n hawydd i greu pantri bwyd. Hoffem ddiolch i Jo Scott, unwaith eto am ei hanogaeth a’i chefnogaeth. Gobeithiwn ddod â phantri bwyd gyda chi sy’n darparu 12 eitem am gost o £3.50. Mae ein harolwg, a gyflwynwyd gennym i’r cyhoedd, wedi dangos angen am hyn.

Ar ddiwedd mis Mai, dechreuon ni blannu llysiau a ffrwythau, ac yn y mis diwethaf yma, mae Alun, Tania, Debbie & Sharon i gyd wedi bod yn brysur yn eu cynaeafu (a’u bwyta)! Cawsom domatos, riwbob, tatws a ffa rhedwr!

Mae Alun, ein gweithiwr cynnal a chadw gwych, wedi bod yn hynod brysur yn paentio ac addurno. Ac wrth adnewyddu un o’n hystafelloedd wedi darganfod rhai caeadau ffenestri oedd wedi eu selio â phaent, ac mae bellach wedi eu hadfer i’w llawn ogoniant ac wedi prynu ychydig o hanes yn ôl i’r adeilad!

Cafwyd presenoldeb gwych gyda’n Arwerthiant Pen Bwrdd a chafwyd llawer o hwyl!

Rydym wedi cael hyfforddiant diogelwch tân ac mae gennym farsialiaid tân dynodedig newydd ac wedi uwchraddio’r adeilad gyda chaeadau drysau tân i sicrhau diogelwch!

Rydym wedi ail-agor y gegin ac yn cynllunio ar gyfer sesiynau coginio a nawr yn paratoi cinio bob dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau. Cawsom y newyddion gwychaf hefyd – rydym wedi cael Sgôr Hylendid Bwyd 5* ar ein drws! Diolch i chi, Sharon, am eich holl waith caled ac ymroddiad gyda’r gwaith papur a pharatoi’r gegin!

Mynychodd Ceira & Sharon yr Eisteddfod ym Moduan a chael stondin ym Mhabell Betsi Cadwaladr! Fe wnaethon nhw fwynhau eu hamser yno yn fawr ac maen nhw’n ddiolchgar i bawb y maen nhw wedi cyfarfod yno.

Cawsom sesiwn Gwneud Torch y Gwanwyn gyda Mandy o Dudweiliog!

Mae Carol, ein gwirfoddolwr hirdymor wedi dychwelyd! Rydym yn hapus iawn i’w chael hi yn ôl yma!

Fel staff, mae gennym ni lifrau dewisol nawr gyda’n logo arnyn nhw!

Rydym wedi parhau i ddosbarthu cynhyrchion hylendid benywaidd i’r gymuned am ddim.

Diolch am ddarllen!

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad